Telefón: +421 2 / 222 000 22
E-mail: kupele@sunflowers.sk, www: www.kupele-na-slovensku.sk/sk
Tel.: 02 / 222 000 22
Kúpele na Slovensku>Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Niektoré údaje, poskytnuté pri využívaní tohto servera, produktov a služieb spoločnosti SUNFLOWERS agency s.r.o. so sídlom Bardejov, Hurbanova 18, 085 01, IČO: 36 491 403, zapísanej v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka 14713/P (ďalej len "CK SUNFLOWERS agency"), môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Spoločnosť CK SUNFLOWERS agency sa týmto zákonom plne riadi a koná všetko pre to, aby tieto osobné údaje ochránila.

CK SUNFLOWERS agency zhromažďuje, získava a spracúva osobné údaje najmä na účely vykonávania nasledujúcich činností alebo v súvislosti s nimi:

- rezervácia pobytu a administrácia s tým spojená,
- poskytovanie služieb súvisiacich s pobytom, ktoré spoločnosť poskytuje v spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi,
- organizovanie súťaží a reklamných akcií spoločnosti,
- vybavovanie sťažností a reklamácií.

Osobnými údajmi sa rozumejú najmä meno a priezvisko klienta, príp. účastníka pobytu, jeho poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia. Vzhľadom na skutočnosť, že osoba vykonávajúca rezerváciu pobytu alebo služby môže rezerváciu vykonať pre niekoľko osôb, je nevyhnutné, aby poskytla spoločnosti osobné údaje všetkých osôb, pre ktoré rezerváciu vykonáva.

Rezervácia pobytu

Osobné údaje uvedené vyššie, poskytnuté klientom pri rezervácii pobytu umožňujú riadne a včasné zabezpečenie ubytovania, stravovania a ďalších služieb, ktoré klient pri rezervácii požaduje. Takto poskytnuté údaje sa tiež použijú v prípade potreby kontaktovania klienta z dôvodu rôznych zmien v jeho rezervácii.

Služby poskytované v súvislosti s pobytom

Spoločnosť CK SUNFLOWERS agency poskytuje služby súvisiace s pobytom v rozsahu zabezpečenia prepravy klientov z vlakovej a autobusovej stanice, alebo letiska a miestom ubytovania klienta, ale iba na výslovné požiadanie zo strany klienta.
Preprava je zabezpečovaná zmluvnými partnermi spoločnosti CK SUNFLOWERS agency. Na zabezpečenie a poskytnutie prepravy je nevyhnutné, aby spoločnosť poskytla zmluvnému partnerovi osobné údaje klientov v nevyhnutnom rozsahu, spravidla meno a priezvisko.

Organizovanie súťaží a reklamných akcií

Ak má klient záujem zúčastniť sa na súťažiach alebo reklamných akciách spoločnosti CK SUNFLOWERS agency, je potrebné, aby poskytol spoločnosti svoje osobné údaje za účelom prevádzkovania súťaže, vyhodnotenia výsledkov a prípadného kontaktovania víťazov. Účasť na súťažiach a reklamných akciách je dobrovoľná a znamená, že získané osobné údaje účastníkov budú zaradené do databázového systému spoločnosti.
Účastníci majú možnosť kedykoľvek požiadať o vyradenie z databázy spoločnosti.

Reklamácie

Pri vybavovaní reklamácií je nevyhnutné poskytnúť CK SUNFLOWERS agency okrem osobných údajov uvedených v úvode aj ďalšie dodatočné údaje, ako napr. číslo účtu, názov banky, v ktorej má klient otvorený účet a pod.

Zhromažďovanie, získavanie a spracúvanie osobných údajov

CK SUNFLOWERS agency zhromažďuje a získava osobné údaje výlučne na základe priamej telefonickej alebo osobnej komunikácie s klientom alebo prostredníctvom počítačového systému s využitím internetovej stránky klientom. Osobné údaje klientov sa zaznamenávajú počítačovou formou a uchovávajú v počítačovom databázovom systéme spoločnosti.

Ochrana osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám

Prístup k osobným údajom klientov majú iba zamestnanci spoločnosti, z ktorých každý je viazaný povinnosťou mlčanlivosti. Osobné údaje klientov spoločnosť poskytuje v nevyhnutnom rozsahu iba zmluvným partnerom a to výlučne za účelom zabezpečenia služieb poskytovaných spoločnosťou CK SUNFLOWERS agency v súvislosti s realizáciou pobytov a služieb a tiež štátnym orgánom v prípade, že je na to povinná v zmysle platných právnych predpisov.

Súhlas klienta

Využívaním služieb spoločnosti CK SUNFLOWERS agency a účasťou na jej sprievodných akciách klient, príp. účastník súhlasí so zhromažďovaním, získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. V prípade, že sa klient rozhodne využiť služby spoločnosti alebo sa zúčastniť na jej sprievodných akciách, je povinný poskytnúť spoločnosti svoje osobné údaje pre účely a v rozsahu tu uvedenom. Zákazník má v súvislosti s odovzdávaním a spracúvaním svojich osobných údajov práva vyplývajúce najmä zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prepni na mobilnú verziu